donderdag 28 november 2019

Orthodokse Kerk - Dutch Orthodox Web 2

Orthodokse Kerk

Dutch Orthodox Web 2

ORTHODOX CHRISTIANITY – MULTILINGUAL ORTHODOXY – EASTERN ORTHODOX CHURCH – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ​SIMBAHANG ORTODOKSO NG SILANGAN – 东正教在中国 – ORTODOXIA – 日本正教会 – ORTODOSSIA – อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ – ORTHODOXIE – 동방 정교회 – PRAWOSŁAWIE – ORTHODOXE KERK -​​ නැගෙනහිර ඕර්තඩොක්ස් සභාව​ – ​СРЦЕ ПРАВОСЛАВНО – BISERICA ORTODOXĂ –​ ​GEREJA ORTODOKS – ORTODOKSI – ПРАВОСЛАВИЕ – ORTODOKSE KIRKE – CHÍNH THỐNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG​ – ​EAGLAIS CHEARTCHREIDMHEACH​ – ​ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ​​

ORTHODOX WEB: http://orthodoxweb.blogspot.com - Abel-Tasos Gkiouzelis - Email: gkiouz.abel@gmail.com – Feel free to email me…!

♫•(¯`v´¯) ¸.•*¨*
◦.(¯`:☼:´¯)
..✿.(.^.)•.¸¸.•`•.¸¸✿
✩¸ ¸.•¨ ​

Heilige Bijbel

https://www.bible.com/bible/75/MAT.1.HTB

<>

We als bijen dienen te zijn

Heilige Paisios van de berg Athos, 
Griekenland (+1994)

Heilige Paisios [1924-1994] [een wijze oudere, die door veel monniken en leken op de berg Athos (Gr.) werd benaderd, die om raad waren verlegen], leerde dat we als bijen dienen te zijn.

Een bij zal de éne bloem vinden op een mestvaalt, zo zei deze grote 20ste eeuwse leraar van de Heilige berg Athos.
Het probleem is dat het merendeel van ons zich voordoen als vliegen, die de enige stapel mest in een veld vol bloemen vinden.

“Gods Wil” is onze bloem, we dienen “Hem” te ontdekken, te benaderen en in onszelf te zoeken en daar “bij Hem” te rade te gaan en “Hem” te vinden.

Bron:


LUCAS CLEOPHAS

<>

“Geloof is kracht, geen troost”
—Hellen Keller, VS (blind en doof)

<>

Goddelijke Voorschriften van de Verlosser

Heilige Symeon de Nieuwe Theoloog van Anatolië / Klein Azië (+1022)

Niets is zo bevorderlijk voor ons in herinnering te brengen als het volgen van de Goddelijke Voorschriften van de Verlosser. Hoegenaamd is er niets meer winstgevend voor de ziel dan wanneer zij de keus gemaakt heeft om Gods Wet dag en nacht via de Goddelijke Schriften te bestuderen. De betekenis van de Heilige Geest wordt via Genade via hen geopenbaard. Het vervult een mens via geestelijke waarneming met alle plezier van de wereld, het verheft haar boven het geheel van aardse dingen en de toont nederig van wat zichtbaar is het vormt als het ware engelachtige hoogten en maakt heel je leven deelgenoot aan dat van de Engelen.

Bron:


LUCAS CLEOPHAS

<>

Facebook: Orthodox Zeeland, Nederland

https://www.facebook.com/orthodoxzeeland/

<>

Echte christenen beschouwen de waarheid van de wereld als een leugen

Een eigentijdse auteur schrijft:

“Echte christenen beschouwen de waarheid van de wereld als een leugen. Het zijn mensen van Geloof en zijn geen aanfluiting voor God, door de waarheid of de deugd niet na te streven. Zij blijven standvastig aan hun verplichtingen en blijven onbewogen in hun principes, zelfs wanneer de weegschaal van het leven de andere kant op lijkt te kantelen. Ze zijn en blijven een schoon en zuiver voorbeeld voor hun kinderen; zij tonen respect voor de mannen en vrouwen van anderen. Ze beschikken over de innerlijke kracht en reserves welke hun fundament vormt niet alleen om hun gemoedsaandoening te vervullen maar tevens om hun emoties in toom te houden. Als echt bovenmatige mensen tonen ze het grootste respect voor de deemoed”.

Bron:


LUCAS CLEOPHAS


<>

Jezus gaat naar de hemel

Heilige Bijbel: Handelingen 1:1-26

1Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen 2en hoe Hij naar de hemel ging, nadat Hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven.

3Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. 4Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij. ‘Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. 5Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.’

6Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’ 7‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. 8Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’
9Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoogging in de lucht tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. 10Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. 11‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’
12Daarop gingen zij van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was een kwartier lopen. 13In de stad aangekomen, gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoetten: Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs, Mattheüs en Jakobus (de zoon van Alfeüs), Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.
14Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria en zijn broers. 15Op een van die dagen ging Petrus staan om te spreken. Er waren op dat moment ongeveer honderdtwintig mensen bijeen.

16‘Vrienden,’ zei hij. ‘Wat er over Judas in de Boeken staat, moest gebeuren. Door David heeft de Heilige Geest gezegd hoe het met hem zou aflopen. Judas heeft de mensen die Jezus gevangen wilden nemen, de weg gewezen. 17Hij was een van ons en had dezelfde opdracht als wij. 18Met het geld dat hij voor zijn verraad had gekregen, werd een stuk grond gekocht. Zelf viel hij languit voorover en zijn buik scheurde open en al zijn ingewanden kwamen eruit. 19Iedereen in Jeruzalem hoorde ervan. Daarom heet dat stuk grond ook Akeldama, wat bloedgrond betekent. 20Dit klopt precies met wat er in de Psalmen van David staat: “Verander zijn woonplaats in een woestenij en laat er nooit meer iemand wonen” en “Laat een ander zijn taak overnemen!”

21Iemand anders moet dus de plaats van Judas innemen. Het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde, erbij geweest is, 22vanaf de dag dat Jezus in de Jordaan werd gedoopt tot Hij in de hemel werd opgenomen. Hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf gezien heeft dat Jezus weer leeft.’

23Zij stelden twee mannen voor: Jozef, die ook wel Barsabbas of Justus werd genoemd, en Mattias. 24Zij vroegen God in gebed: ‘Here, U kent alle mensen door en door. Wilt U aanwijzen voor wie U kiest? 25Laat hij apostel worden in de plaats van Judas, die afgeweken is van zijn taak.’ 26Zij gingen erom loten wie het zou worden en het lot viel op Mattias. Voortaan was hij een van de twaalf apostelen.

Bron:


BIBLE


<>

Eeuwig leven

De Bijbel is duidelijk over de weg naar het eeuwige leven. Ten eerste moeten wij erkennen dat we gezondigd hebben tegen God: ”Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid” (Romeinen 3:23). We hebben allemaal dingen gedaan die bij God niet door de beugel kunnen, waardoor we een straf verdienen. Omdat al onze zonden uiteindelijk tegen een eeuwige God zijn begaan, is alleen een eeuwige straf afdoende. ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.” (Romeinen 6:23)

Maar Jezus Christus, de zondeloze (1 Petrus 2:22), eeuwige Zoon van God werd een mens (Johannes 1:1,14). Hij is gestorven om onze schuld te betalen. “Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren” (Romeinen 5:8). Jezus Christus stierf aan het kruis (Johannes 19:31-42): Hij nam de straf op zich die wij verdienen (2 Korintiërs 5:21). Drie dagen later stond hij op uit de dood (1 Korintiërs 15:1-4). Dit bewijst zijn overwinning over zonde en dood. “Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven.” (1 Petrus 1:3)

In geloof moeten wij ons afwenden van onze zonden en ons naar Christus keren voor onze verlossing (Handelingen 3:19). Als wij ons geloof in Hem stellen en op Zijn dood aan het kruis vertrouwen als betaling voor onze zonden, dan zullen we vergeven worden en wordt ons eeuwig leven in de Hemel beloofd. “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden” (Romeinen 10:9). Het geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis is de enige ware weg naar het eeuwige leven! “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” (Efeziërs 2:8-9)

<>

De Kerk is de gemeenschap door God benoemt om in de Liefde samen te leven

Het Griekse woord “Ecclesia“ (=Kerk), betekent het bijeengeroepen van de vergadering van vrije burgers, het verzamelen van hen die geroepen zijn, uitgenodigd worden. De Kerk is de gemeenschap door God benoemt om in de Liefde samen te leven.

Bron:


LUCAS CLEOPHAS

<>

Beteugel de zonde met de beloften van God

Heilige Isaiah de eenzame (+4e eeuw)

De Heilige Isaiah de eenzame zegt:

“In stormen en rukwinden hebben we behoefte aan een leidsman en is in dit leven gebed broodnodig; want we zijn gevoelig voor prikkels van onze gedachten, zowel de goede als de slechte. Wanneer ons denken vol toewijding en liefde op God is gericht, beheersen we onze hartstochten“.

Bron:


LUCAS CLEOPHAS

<>

Jezus Cristus: Ik zal u rust geven

En het is dezelfde Jezus die zegt, “Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.”( Matteüs 11:28). Dit is een harde wereld en het leven is moeilijk. De meesten onder ons zijn behoorlijk leeggebloed, zitten vol blauwe plekken en littekens van het leven.

<>

Richt je op zelfverwijt

Heilige Paisios van de berg Athos, 
Griekenland (+1994)

Heilige Paisios, de onlangs heilig verklaarde monnik van de berg Athos, de gelovigen aan om altijd na te denken over hoeveel ze “zelf” schuldig zijn, in plaats van hoeveel hun naaste hen onrecht heeft aangedaan.

Bron:


LUCAS CLEOPHAS

<>

Jaargedachtenis Moeder Maria

Op zaterdag 24 juni 2017 herdenken wij Moeder Maria – stichter en eerste abdis van het Heilig Klooster in de Peel, Nederland.

Bron:


DEBERG ATHOS


<>

Vogels vliegen hoog – Gedicht

-Vogels vliegen hoog-

Het water stroomt met de muziek der liefde
en ontmoet het meer der herinneringen
van het verloren paradijs.

De woorden van je hart verliezen nooit
de echo van de stem van God,
die probeert de lettergrepen aan te raken
die verandert zijn in muzieknoten.

Je kijkt vanaf je balkon en ziet de lucht
waar de vogels omhoog gaan,
zoals jouw gebeden
naar God.


Abel-Tasos Gkiouzelis

<>

Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel – Bewaar de volheid van Uw Kerk

H. Johannes Chrysostomus (+407)

“Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar de volheid van Uw Kerk. Heilige hen die de schoonheid van Uw Huis liefhebben. Verheerlijk hen daarvoor met Uw goddelijke kracht en verlaat ons niet die op U hopen. Want van U is de Macht en aan U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen“.

—Slot 1e kleine litanie, Goddelijke Liturgie H. Johannes Chrysostomus

Bron:


LUCAS CLEOPHAS

<>

Jezus is de Weg

Heb jij honger? Dan doel ik niet op een lichamelijke honger; heb jij honger naar iets meer in het leven? Is er diep in jou iets dat nooit bevredigd lijkt te worden? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” (Johannes 6:35)

Ben jij in de war? Lukt het je maar niet om een pad of doel in je leven te vinden? Lijkt het net alsof iemand het licht uitgedaan heeft en jij het lichtknopje maar niet kunt vinden? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus verkondigde: “Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.” (Johannes 8:12)

Heb jij soms het gevoel dat jij uit het leven wordt buitengesloten? Heb je al zoveel deuren geprobeerd, alleen maar om te ontdekken dat wat erachter lag leeg en zinloos was? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus verklaarde: “Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal veilig zijn. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden.” (Johannes 10:9)

Laten andere mensen je altijd stikken? Zijn je relaties oppervlakkig en leeg geweest? Lijkt het alsof iedereen je probeert te gebruiken? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus zei, “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen…Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij…” (Johannes 10:11, 14)

Vraag je je ooit af wat er gebeurt na dit leven? Ben je het moe om je leven te leven voor dingen die alleen maar rotten of roesten? Vraag je je ooit af of het leven zin heeft? Wil je leven nadat je sterft? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus verklaarde, “Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.” (Johannes 11:25-26)

Wat is de weg? Wat is de waarheid? Wat is het leven? Jezus antwoordde: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben de enige weg tot de Vader.” (Johannes 14:6)

De honger die je voelt is een honger van de ziel. Deze kan alleen door Jezus verholpen worden. Jezus is de enige die de duisternis kan doen verwijden. Jezus is de poort naar een bevredigend leven. Jezus is de vriend en herder waarnaar jij op zoek bent geweest. Jezus is het leven – in deze wereld en in de volgende. Jezus is de weg naar verlossing!

De reden waarom je honger hebt, de reden waarom je verloren lijkt in het donker, de reden waarom je de zin van het leven niet weet, is omdat je afgescheiden bent van God. De Bijbel vertelt ons dat wij mensen allemaal hebben gezondigd en dat we daarom van God afgezonderd zijn (Prediker 7:20; Romeinen 3:23). De leegte die jij in jouw hart voelt is het ontbreken van God in jouw leven. Wij zijn gemaakt om een relatie te hebben met God. Door onze zonde zijn we afgescheiden van die relatie. Nee erger, onze zonde zorgt er zelfs voor dat tot in alle eeuwigheid van God zijn afgezonderd. In dit leven en in het volgende (Romeinen 6:23; Johannes 3:36).

Hoe kan dit probleem dan opgelost worden? Jezus is de weg! Jezus heeft onze zonde op Zich genomen (2 Korintiërs 5:21). Jezus is in onze plaats gestorven (Romeinen 5:8). Zo heeft Hij de straf die wij verdienen op Zich genomen. Drie dagen later is Jezus uit de dood opgestaan. Daarmee bewees Hij Zijn overwinning over de zonde en de dood (Romeinen 6:4-5). Waarom deed Hij dat? Jezus beantwoordde die vraag Zelf: “Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde” (Johannes 15:13). Jezus stierf zodat wij kunnen leven. Als wij in Jezus geloven en erop vertrouwen dat Zijn dood voor onze zonden heeft betaald, dan zijn al onze zonden vergeven en weggewassen. Onze geestelijke honger zal gestild zijn. De lichten zullen aan gaan. We zullen toegang hebben tot een voldaan leven. We zullen onze beste vriend en goede herder kennen. We zullen weten dat we leven hebben na onze dood – een eeuwig, verheerlijkt leven in de hemel samen met Jezus!

“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

<>

Bekering die plaatsvindt in diep berouw

“Bekering die plaatsvindt in diep berouw en verbonden is met belijdenis doet de ogen van de ziel de grote dingen van God zien”, aldus Metropolitan Hierotheos Vlachos.


<>

Jezus Christus is God: “Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons” (Mattheüs 1:23)

“De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: ‘God is met ons'”.

—Mattheüs 1:23


<>

De Kerk op de Britse eilanden 

De Heilige Arsenios van Paros, Griekenland (+1877) zegt:

“De Kerk op de Britse eilanden zal pas tot wasdom komen wanneer ze haar eigen Heiligen weer begint te vereren”; deze uitspraak kan volgens mij ook voor de Lage landen van toepassing worden verklaard.<>

Het kwaad kwam niet door de wil van God in de wereld

Bisschop Hilarion Alfeyev te gebruiken:

“Het kwaad kwam niet door de wil van God in de wereld, maar door toedoen van de mens die de duivelse misleiding verkoos boven het goddelijk gebod. Van generatie op generatie valt het menselijk ras met dezelfde fout van Adam in herhaling en wordt door valse waarden bedrogen en zijn degenen die het ware geloof in God en de waarheid in Hem veronachtzamen“.


<>

Wanneer teleurstelling ons aangrijpt

Heilige Serafim van Sarov, 
Rusland (+1833)

Ondanks datgene wat me overkomt wordt ik getroost door de Heilige Seraphim van Sarov (Rusland), die zijn geestelijke kinderen met deze woorden instrueerde: “Wanneer teleurstelling ons aangrijpt, richten we ons op het tegenovergestelde, worden we versterkt en beschermd door het Licht van ons Geloof, verzetten we ons met grote moed tegen de geest van het kwaad.Wat heeft God aan ons, wanneer we van Hem zijn verwijderd, Zijn hemelse goedheid afwijzen en een slaaf worden van het kwaad? We dienen onszelf te hernemen: Christus, de Zoon van God, heeft immers de heerschappij over ons en over alles. Laat je niet marchanderen, we worden standvastig gemaakt door de deugd van het Kruis, tegenstrever, we verpletteren je overweging“.

<>

Kaart met alle orthodoxe kerken 
en kapellen in Nederland

http://www.orthodoxen.nl/kerken.php

<>

Met Christus zijn we de rijkste op aarde!

Christus in ons blijven en vrezen wij niets anders dan onze verstokte zonden.

Christus onder ons blijven, want wanneer we Christus bezitten, hebben we alles al.

Met Christus zijn we de rijkste op aarde!


<>

Een orthodox klooster in de Peel, Nederland

In een verbouwde boerderij in het buitengebied van Asten, is een klein klooster, een kleine leefgemeenschap van orthodoxe zusters.

Wat willen we? Waar zijn we mee bezig? Hoe leven we?

We hebben ons ‘buiten’ de maatschappij geplaatst en leiden een heel apart leven. Natuurlijk is er op het eerste gezicht een alledaags leven, een leven van slapen en opstaan, eten en drinken, wassen en strijken, schoonmaken, boodschappen doen en in de tuin werken. Het alledaagse leven is hier zo bijzonder omdat het diepte, kleur en betekenis krijgt door de oud-christelijke tradities, en vooral door de tradities van het orthodoxe kloosterleven. We leven alleen, dat wil zeggen ongehuwd, en tot op zekere hoogte is ook ieder van ons alleen. Monnik, in het Grieks monachos, betekent “alleen”. We zijn alleen met God, en toch ook samen, met elkaar en met alle mensen verbonden. Als klein groepje hier in de Peel, lijken we geïsoleerd, maar in feite leven we sterk verbonden met andere orthodoxe kloosters hier en in het buitenland, en ook met al de monniken en monialen die door de eeuwen heen volgens dezelfde idealen hebben geleefd.

Het is hier bijzonder omdat we een nieuw kloostertje zijn, dat toch weer een deel uitmaakt van de grote familie van alle kloosters in alle tijden.

Wezenlijk is, dat we ons leven aan God hebben toegewijd, en dat ons dagelijks leven geheiligd wordt, door het streven Gods Wil te doen en door gebed.

’s Morgens, ’s middags en ’s avonds bidden we samen in de kapel, “waar twee of drie in Mijn Naam verenigd zijn, ben Ik in hun midden”. We danken God, we zingen en lezen psalmen en andere teksten uit de Schrift en uit de traditie. En verder proberen we ook zelf te bidden, overdag en ’s nachts, vaak met het gebed van de Tollenaar, het “Jezus-gebed”, het gebed van het hart: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.”

Zo hebben duizenden monniken vóór ons geleefd, in Egypte, in Klein-Azië, in Rusland, in de Balkan, in Griekenland, en zo leven er nog steeds duizenden monniken en monialen overal ter wereld.

In Griekenland is een schiereiland, de Heilige Berg Athos, waar bijna twee duizend monniken leven, in kloosters en in kluizenarijen. Eens vertelde een monnik:

“De hoge top van de Athos is voor ons een symbool voor het uiteindelijke doel van het monniksleven. De weg erheen is lang, langs ravijnen en afgronden, door ondoordringbare bossen, met moeilijkheden, ontberingen, en vaak verliest men de top uit het oog. Maar het komt er niet op aan of je de top bereikt. Het belangrijkste is dát je gaat, hóe je gaat en dat je het uiteindelijke doel kent. …Wanneer je over die heilige Berg vertelt, dan vragen de mensen: “wat doen die monniken?” En het antwoord dat je geeft is dan: “niets; bidden en sterven.” En wie die vraag stelden begrijpen het antwoord niet en vragen: “wat is dat, bidden?” En over sterven vraagt men maar liever helemaal niets.

Ja, wat doen die monniken? … niets, geen werk, geen prestatie, geen productie, zelfs geen sociaal engagement. Wat heeft de mensheid eraan dat er een berg Athos bestaat, dat er monniken en monialen zijn?

Tenslotte kom je op een analogie: sportmensen bereiden zich jarenlang op de Olympische Spelen voor, in alle stilte, met strenge discipline. Ze voeren het menselijk lichaam tot aan de grenzen van zijn kunnen.

De monniken van de Heilige Berg onderzoeken de mogelijkheden van het menselijk hart. Tot op de bodem.”

Bron:


ORTHODOX ASTEN<>

Het is een leugen te geloven dat God zich geen zorgen maakt om kleine zondes, en dat de hel gereserveerd is voor “slechte mensen”

“In principe ben ik een goed mens, dus ik ga naar de hemel.” “Oké, ik heb wel wat slechte dingetjes gedaan, maar ik heb meer goede dingen gedaan, dus ik ga naar de hemel.” “God stuurt me heus niet naar de hel alleen omdat ik niet met de Bijbel leef. De tijden zijn veranderd!” “Alleen heel slechte mensen zoals kinderverkrachters en moordenaars gaan naar de hel.”

Dit zijn allemaal algemene argumenten van de meeste mensen, maar de waarheid is: het zijn allemaal leugens. Satan, de heerser van de wereld, plant deze gedachten in ons hoofd. Hij, en eenieder die zijn manieren volgt, is een vijand van God (1 Petrus 5:8). Satan vermomt zich altijd als iets goeds (2 Corinthiërs 11:14), maar hij heeft controle over de geest van die mensen die niet tot God behoren. “Satan, de god van deze wereld, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, Die het beeld van God is” (2 Corinthiërs 4:4).

Het is een leugen te geloven dat God zich geen zorgen maakt om kleine zondes, en dat de hel gereserveerd is voor “slechte mensen”. Alle zonde, zelfs een “leugentje om bestwil”, zorgt ervoor dat we gescheiden worden van God. Iedereen heeft zonde begaan, en niemand is goed genoeg om op eigen kracht de Hemel in te gaan (Romeinen 3:23). Of je de hemel in komt is niet gebaseerd op hoeveel onze goede dingen tegen onze slechte dingen opwegen; we zouden allemaal verliezen als dat zo was. “Het was de genade van God. Ze konden er zelf niets aan toedoen, anders zou het geen genade zijn” (Romeinen 11:6). We kunnen de weg naar de Hemel niet verdienen door goed te doen (Titus 3:5).

“Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door!” (Mattheüs 7:13) Het is zelfs geen excuus voor God als iedereen een zondig leven leidt en het impopulair is om God te vertrouwen. “U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Here zijn” (Efeziërs 2:2).

Toen God de wereld schiep was het perfect. Alles was goed. Hij maakte Adam en Eva en gaf hun een eigen vrije wil zodat zij een keuze hadden om God te volgen en te gehoorzamen of niet. Maar Adam en Eva, de allereerste mensen die God maakte werden door satan verleid om God ongehoorzaam te zijn en zij zondigden. Dit scheidde hen (en ieder die na hen kwam, inclusief ons) van de mogelijkheid om een innige relatie te hebben met God. Hij is perfect en kan niet dicht bij zonde zijn. Als zondaars zouden we het daar niet redden op eigen kracht. Dus zorgde God ervoor dat er een manier was om toch met Hem verenigd te kunnen worden in de Hemel. ”Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). “De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23). Jezus is geboren zodat Hij ons de juiste weg kon onderwijzen en om voor onze zonden te sterven zodat wij dat niet hoefden te doen. Drie dagen na Zijn dood, stond Hij op uit het graf (Romeinen 4:25). Hiermee bewees Hij Zijn overwinning over de dood. Hij vormt de brug over de kloof tussen God en de mens zodat wij een persoonlijke relatie met Hem kunnen hebben als we alleen maar geloven.

“Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus als de Christus Die U naar de aarde hebt gestuurd” (Johannes 17:3). De meeste mensen geloven in God, zelfs satan doet dat. Maar om verlossing te krijgen moeten we ons tot God richten, een persoonlijke relatie met Hem aangaan, ons afwenden van onze zonden en Hem volgen. We moeten God alles wat we hebben en alles wat we doen toevertrouwen. “Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn” (Romeinen 3:22). De Bijbel onderwijst dat er geen andere weg naar Verlossing is dan via Jezus. Jezus zegt in Johannes 14:6, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.”

Jezus is de enige weg naar Verlossing omdat Hij de Enige is die de boete kan betalen voor onze zonden (Romeinen 6:23). Geen enkele andere religie onderwijst de diepte of ernst van zonde en de gevolgen ervan. Geen enkele andere religie biedt de oneindige betaling voor zonde waarin alleen Jezus kan voorzien. Geen enkele andere “religieuze leider” was God die mens geworden was (Johannes 1:1,14) – de enige manier waarop een oneindige schuld afgelost kon worden. Jezus moest God zijn zodat Hij onze schuld kon betalen. Jezus moest een mens zijn zodat Hij kon sterven. Alleen door geloof in Jezus Christus is de Verlossing beschikbaar! “Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden” (Handelingen 4:12).

<>

Jezus verkondigt de enige weg 
naar Verlossing te zijn

Wie dan ook macht heeft over de dood verdient gehoord te worden. Jezus bewees Zijn macht over de dood, daarom moeten we horen wat Hij zegt. Jezus verkondigt de enige weg naar Verlossing te zijn (Johannes 14:6). Hij is niet een weg van velen, Jezus is de weg.

<>